Darowizna mieszkania – podstawowe informacje

Istnieje kilka formalności które musimy dopełnić, aby legalnie i zgodnie z prawem przekazać komuś swoje mieszkanie. Warto o tym pamiętać, bowiem jeśli zrobimy to rzeczywiście dobrze, to będziemy mogli uniknąć wielu dodatkowych problemów, takich jak chociażby konieczność odprowadzenia od tego podatków. Ponadto jakiekolwiek zaniedbania z tym związane mogą sprawić, że osoba otrzymująca taką darowiznę w przyszłości może być narażona na znaczne problemy natury prawnej. Obowiązujące w Polsce przepisy bardzo dokładnie definiują, czym w świetle polskiego prawa jest darowizna.

Podpisując umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby obdarowywanej. Należy pamiętać, że co prawda polskie prawo określa darowiznę jako umowę, ale w rzeczywistości jest to nic innego jak przekazanie drugiej osobie – nieodpłatnie – danej części swojego majątku. W tym przypadku mówimy o mieszkaniu lub jakiejkolwiek innej nieruchomości. Umowa darowizny może mieć formę aktu notarialnego. Takie rozwiązanie jest najlepsze, bowiem narzuca na osobę która ma otrzymać taką darowiznę obowiązek zgłoszenia informacji o jej przyjęciu we właściwym urzędzie skarbowym nie później, niż w ciągu sześciu miesięcy od chwili otrzymania darowizny – czyli na przykład przejęcie mieszkania lub, w przypadku darowizny o charakterze finansowym, otrzymania przelewu. Dodatkowo w przypadku takiej umowy osoba przekazująca darowiznę może sama ustalić warunki, jakie musi spełnić druga strona aby móc ją otrzymać. Umowa daje nam także możliwość odwołania darowizny, jeśli w momencie jej zawierania jakiekolwiek istotne czynniki dotyczące danej sytuacji uległy znaczącej zmianie. Na przykład, darowizna nie musi być realizowana w przypadku, gdy jej przekazania spowoduje jakikolwiek uszczerbek na majątku darczyńcy. Ponadto osoba przekazująca darowiznę ma prawo do jej cofnięcia w przypadku, kiedy druga strona okazuje wyjątkowo rażącą niewdzięczność. Nie trzeba być żadnym specjalistą w zakresie prawa aby wiedzieć o tym, że podjęcie jakichkolwiek czynności prawnych w świetle polskich przepisów automatycznie powoduje powstanie obowiązku prawnego spoczywającego przynajmniej na jednej ze stron – darowizna nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Takie kwestie w polskim prawie regulują stosowne przepisy mówiące o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tymi przepisami darowizna mieszkania zwolniona jest od podatków w przypadku, gdy darowizna jest przekazywana małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, bratu lub siostrze albo ojczymowi. Z takiej konieczności osoba która otrzymała darowiznę będzie zwolniona jedynie w przypadku, gdy w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego – czyli od jej otrzymania – zgłosi ten fakt do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Bardzo ważne jest dopilnowanie tej formalności, bowiem zaniedbania z tym związane prowadzą do tego, że mimo wszystko będziemy musieli zapłacić taki podatek – a w przypadku nieruchomości często są to niemałe sumy. Termin sześciu miesięcy jest tutaj nienaruszalny z wyjątkiem sytuacji, w której dana osoba jest w stanie udowodnić, że dowiedziała się o otrzymaniu darowizny dopiero później.